• Công ty TNHH một thành viên cơ khí hóa chất 13

    Công ty TNHH một thành viên Cơ khí Hóa chất 13/ Tổng cục công nghiệp quốc phòng được thành lập ngày 02/7/1957.