• CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
    CƠ KHÍ HÓA CHẤT 13

    Công ty TNHH một thành viên Cơ khí Hóa chất 13/ Tổng cục công nghiệp quốc phòng được thành lập ngày 02/7/1957.