• Cột điện

    Cột điện bê tông ly tâm hạ thế, cao thế

    CHỦNG LOẠI, KÝ HIỆU

    + Cột điện bê tông ly tâm hạ thế, ký hiệu: LT-7,5/160-A/B/C; LT-8/160-A/B/C; LT-8,5/160-A/B/C.

    + Cột điện bê tông ly tâm cao thế, ký hiệu: LT-8,5/190-A/B/C;  LT-10-A/B/C/D;  LT-12-A/B/C/D; SLT-N6-12B/C/D; SLT-G6-12B/C/D; SLT-G4-B/C/D; SLT-G6-B/C/D; SLT-G8-B/C/D; SLT-N10-B/C/D

    – Cột điện bê tông ly tâm được thiết kế chế tạo dựa trên cơ sở TCVN 5847:2016 và các yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng sản xuất cột điện bê tông ly tâm (CĐBTLT).